rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanácia zosuvov svahov

Pri výstavbe komunikácií dochádza z rôznych dôvodov často k zosuvom svahov násypov, ktoré je potrebné následne sanovať. Možnosti stabilizácie porušených svahov možno rozdeliť podľa princípu realizácie do niekoľkých skupín. Jedná sa o úpravu tvaru svahu, odvodnenie svahu, ochranu svahu pred zvetrávaním  aj eróziou, spevňovanie hornín, technické stabilizačné opatrenia. 

Tradičné metódy sanácie zosuvov sú časovo náročné a ekologicky zaťažujúce, pretože vedú k vyťažení a odvozu zosunutej zeminy, ktorá sa následne nahradí vhodným materiálom. Dopravným zaťažením pri nahradení zosunutého materiálu dovezeným kamenivom vznikajú vysoké emisie CO2 a zároveň dochádza k predĺženiu doby sanácie zosuvu svahu. 

Opätovné použitie zosunutej zeminy vystuženej geomrežami tak, aby pretínala šmykovú plochu zosuvu umožňuje, aby sa opravy vykonávali lacnejšie a s minimálnym narušením prevádzky. Použitie materiálov vyťažených na mieste znižuje potrebu drahého dovozu zásypového materiálu a platieb ako za kamenivo, tak za uloženie výkopovej zeminy na skládke.

Sanacia zosuvu, vystužená zemina, strmý svah

ODVODNENIE A SPEVNENIE POVRCHU SVAHU

Ak je svah zle odvodnený a dochádza k zachytávaniu vody napr. v trhlinách a k prenikaniu hlbšie do masívu, zhoršuje sa tým stabilita svahu. Na svahoch, kde sú zosuvné miesta zaťažované zvýšenou dotáciou podzemnej vody, sa zvýši stabilita svahu prevedením drenážnych vrstiev najčastejšie pomocou drenážnych geokompozitov. 

Ak je na svahu problém so zrážkovou vodou, spevňuje sa povrch svahu (ako protierózna ochrana) najčastejšie pomocou dočasných alebo trvalých protieróznych georohoží.

Sanacia zosuvu a jeho odvodnenie

SPÔSOBY SANÁCIE ZOSUVU SVAHU POMOCOU GEOSYNTETÍK

Požiadavky na technické riešenie každého zosuvu svahu sú iné. Pri využití technológie vystuženej zeminy sa používajú najčastejšie tri spôsoby: 

 • Prosté vystuženie zeminového bloku geomrežami a pokrytie svahu georohožou 
 • Technika tzv. "Obaľovaného čela" s využitím strateného debnenia 
 • Stavebnicové konštrukčné systémy so zeleným lícom alebo s lícom z kameniva

VÝHODY SANÁCIE ZOSUVU SVAHU POMOCOU GEOMREŽÍ:

 • Lacnejší oproti tradičným technológiám až o 75% 
 • Zníženie odvozu a dovozu materiálu na a zo staveniska 
 • Minimalizácia dopravnej záťaže pri sanácii zosuvu 
 • Skrátenie doby uzávierky komunikácií

UKÁŽKY RIEŠENIE SANÁCIE zosuvov

  Obrázok sanácie zosuvu na I / 19 u Přibyslav
Sanácia zosuvu na I / 19 u Přibyslav
Obrázok sanácie zosuvu v Novom Strašecí
Sanácia zosuvu v Novom Strašecí
Obrázok sanácie zosuvu vo Strachujove
Sanácia zosuvu vo Strachujove

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu