rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odmietnutie zodpovednosti

Informácie poskytnuté na tomto webe nezakladajú zmluvný vzťah ani zámer uzavrieť zmluvu s užívateľom. Nezakladajú takisto nedbanlivostnú trestnú zodpovednosť v súvislosti s realizáciou akýchkoľvek projektov. Zodpovednosť za konečné posúdenie vhodnosti akejkoľvek informácie pre zamýšľané použitie, spôsob ich použitia a všetky súvisiace riziká a zodpovednosť nesie výlučne užívateľ.

Predaj niektorých výrobkov môže byť územne obmedzený.

Autorské práva

Prevádzkovateľovi prináležia autorské práva k celému obsahu, ktorý prevádzkovateľ umiestňuje na týchto stránkach, vrátane textu a technických ilustrácií.

Vyhlásenie o prístupnosti

Autor www stránok prehlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých užívateľov internetu.

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu