rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Geomreže

Geomreže sú geosyntetické výrobok, ktoré majú rovinnú otvorenú štruktúru tvorenú systémom vzájomne na seba kolmých pozdĺžnych a priečnych rebier. Tá môže byť v priesečníku spojená kontinuálne, zvarením, lepením alebo previazaním. Otvory geomreží sú zvyčajne o veľkosti 10 - 100 mm a umožňujú tak časticiam zeminy / horniny alebo iným geotechnickým materiálom preniknúť skrz otvor geomreže.

TYPY GEOMREŽÍ

U geomreží, rovanko ako u všetkých geosyntetík, je technológia použitá pri ich výrobe zásadná pre finálne vlastnosti geomreže a do značnej miery tým predurčuje vhodnosť či nevhodnosť ich použitia pre konkrétnu aplikáciu. Podľa spôsobu výroby rozlišujeme geomreže monolitické, extrudované, lepené a tkané. 

Geomříže monolitické, extrudované, lepené a tkané

Geomreže monolitické

Tieto geomreže sa vyrábajú z PP alebo HDPE fólií, do ktorých sa vyrazia otvory. Takto nadierované fólie sa zahrievajú na bod mäknutia použitého polyméru a následne napínajú tak, aby vznikli oká požadovaného tvaru. Rebrá týchto geomreží majú obdĺžnikový prierez a ich spoje (uzly) sú silnejšie ako jednotlivé rebrá.

Monolitické geomreže sa vyznačujú svojou tuhosťou, stálosťou geometrie a pevnosťou spoja. Vďaka tomu sa aktivujú okamžite po zaťažení pri minimálnych pretvoreniach stavebnej konštrukcie. Vďaka tomu sú vhodné najmä pre použitie v konštrukčných vrstvách komunikácií.

Geomreže extrudované

Tento typ geomreží sa vyrába vytláčaním (extrúziou) horúcej zmesi polyméru pomocou sústavy dýz. Jednotlivé prúdy horúceho polyméru pri vzájomnom krížení v polotekutom stave spájajú a následne sú ochladzované zvyčajne vo vodnom kúpeli. Podľa vzdialenosti jednotlivých trysiek vznikajú rôzne veľkosti a tvary otvorov geomreže.

Extrudované geomreže majú tuhú štruktúru, stálu geometriu a pomerne pevný spoj. Rebrá týchto geomreží majú zvyčajne zaoblený prierez.

Geomreže lepené

Geomreže lepené, ako tiež vyplýva z názvu, vznikajú zlepovaním polymérnych pásikov orientovaných v dvoch na seba kolmých smeroch. Voľbou sily pásika a ich rozmiestnením vznikajú geomreže s rôznou pevnosťou a veľkosťou otvorov. Týmto geomrežiam tiež niekedy hovorí geomreže spájané alebo geomreže zvárané.

Vzájomné spájanie pásikov (lepenie) sa vykonáva tepelne, mechanicky alebo za pomoci lepidla.

Lepené geomreže sú ohybné a môžu dosahovať vysoké pevnosti. Problémom u týchto geomreží je pevnosť ich spoja, ktorý je neposuvný, ale ľahko sa vplyvom pôsobenia vonkajších síl rozlepuje a obmedzuje tak ich použiteľnosť.

Geomreže tkané

Tkané geomreže sú vyrábané obdobne ako tkané geotextílie a vďaka rovnakej technológii výroby majú s tkanými geotextíliami aj veľa spoločných vlastností.

Rovnako ako lepené aj tkané geomreže sú veľmi dobre ohybné a majú mäkkú poddajnú štruktúru. Spoje tkaných geomreží sa účinkom zaťaženia ľahko posúvajú a rebrá neudržia svoju geometriu. Vďaka svojej poddajnosti vyžaduje tkaná geomreža pre svoju aktiváciu po zaťažení väčšie pretvorenie stavebnej konštrukcie ako ostatné typy geomreží.

ŠTRUKTÚRA GEOMREŽÍ

Z hľadiska štruktúry rozlišujeme geomreže podľa ich schopnosti prenášať zaťaženie v ich rovine. Podľa tohto kritéria delíme geomreže na jednoosé, dvojosé a trojosé.

Geomreže jednoosé

Jedná sa o výrobky, pri ktorých výrazne prevláda pevnosť v jednom smere rebier geomreže, zatiaľ čo druhý smer vykazuje pevnosť výrazne nižšiu. Smer s prevládajúcou pevnosťou sa tiež niekedy označuje ako smer nosný, opačný smer ako konštrukčný.

Jednoosé geomreže sú používané v stavebných konštrukciách tam, kde možno očakávať ich zaťaženie len v rovine geomreže v jednom smere. Typicky sa jedná o oporné múry, strmé svahy, sanácie zosuvov alebo konsolidačné vystuženie pod násypy.

Geomreže dvojosé

U týchto výrobkov sa pevnosť v pozdĺžnom aj priečnom smere geomreže výrazne nelíši a výrobok odoláva v oboch smeroch uloženia rebier obdobnému zaťaženiu.

Dvojosé geomreže sú používané tam, kde nie je možné presne určiť smer pôsobiaceho zaťaženia alebo sa môže vplyvom okolností meniť. Použitie týchto výrobkov je teda vhodné pri konštrukciách komunikácií, parkovísk alebo iných spevnených plôch. Dobre sa tieto výrobky uplatňujú pri vytváraní rôznych pracovných plôch.

Geomreže trojosé

U trojosých geomreží je pevnosť vo všetkých smeroch porovnateľná najmä vďaka tomu, že trojuholníkové otvory sú zoskupené do hexagonálneho usporiadania. Toto usporiadanie zaisťuje prakticky kruhovú distribúciu napätia.

Trojosé geomreže sú určené najmä pre mechanickú stabilizáciu konštrukčných vrstiev ciest, železníc a iných dopravných plôch. Vynikajú mimoriadnou schopnosťou zazubenia za minimálnych deformácií konštrukcie.

GEOMREŽE PODĽA TYPU A ŠTRUKTÚRY

Výrobok    TypŠtruktúraObrázok
Eurogrid UmonolitickájednoosáEurogrid - jednoosá monolitická geomříž
Eurogrid BmonolitickádvouosáEurogrid - dvouosá monolitická geomříž
Miragrid GXtkanájednoosá, dvouosáMiragrid - měkká geomříž

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu