rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Trvalá ochrana svahu a brehu toku

Prirodzená vegetácia môže zabezpečiť dobrú ochranu zemných svahov a brehov vodných tokov proti erózii. Tá ale nie je často postačujúca na strmých svahoch (vrátane svahov s vystuženou zeminou, zemnými kotvami alebo kotevnými klincami) alebo v miestach dočasne zaplavených vodou, vystavených účinkom vĺn alebo prerušovanému, rýchlo sa pohybujúcemu prúdu (riečne brehy, pobrežia, priekopy, protipovodňové hrádze a prepadové priehradné hrádze).

Hlavným zdrojom plošnej a výmoľovej erózie u zemných svahov všetkých sklonov sú predovšetkým poruchy spôsobené stekajúcou vodou pri prívalových dažďoch. Ak množstvo zrážok prevýši infiltračnú schopnosť pôdy, dochádza k vzniku eróznych rýh a odplaveniu zeminy. Pri vodných tokoch dochádza k prúdovej eróziu, ku ktorej dochádza na dne toku alebo jeho brehoch.

Vhodným riešením vyššie popísaných problémov je - okrem iných protieróznych opatrení (zatrávňovacie tvárnice, obklad kamene či striekaný betón) - použitie protieróznych georohoží, sietí, geobuniek a/alebo priamo konštrukčné spevnenie svahu výstavbou gabiónov, popr. vystužených strmých svahov.

Trvalá povrchová protierózna ochrana prináša:

 • ochranu proti erozívnym účinkom vody na strmých svahoch (spevnenie povrchu svahu)
 • zníženie splachov do stavebných jám, drenážnych a kanalizačných systémov - znižuje náklady na ich údržbu
 • pomocu vegetácie v počiatočnom štádiu rastu (zapustenie koreňov)

Prehľad typov trvalej protieróznej ochrany

Georohože sú matracom podobné výrobky s trojrozmernou štruktúrou. Zvyčajne sa pokladajú na upravený svah, ukotvia sa a presypú zeminou. Pre použitie na exponovaných svahoch môžu byť doplnené výstužnou mriežkou.

Protierózne siete sa najčastejšie vyrábajú z kokosu alebo juty. Slúžia iba pre dočasnú protieróznu ochranu, kedy sa pokladajú a kotvia na povrchu bez presýpania zeminou.

Geobunky podobné včeliemu plástu, sa pokladajú na upravený strmý svah a zasypú zeminou alebo kamenivom.

Najnáročnejšie na realizáciu sú gabióny a konštrukčné spevnenie svahu.


Trvalá georohož Georohož Trinter
Priestorové geobunky
Prostorové geobuňky
Gabióny Gabiony

Faktory pre voľbu protieróznej ochrany

Rozhodujúcimi faktormi pre výber vhodného typu trvalej protieróznej ochrany sú:

 • intenzita namáhania (početnosť zrážok, rýchlosť prúdenia)
 • sklon a dĺžka svahu (čím je strmší a dlhší, tým sú erózne ryhy väčšie a početnejšie)
 • typ zeminy a jej vlastnosti (hlinité sú odolnejšie ako piesčité)
 • geologický podklad (napr. štrkopiesky sú odolnejšie ako spraše a íly)
 • typ rastlinného pokryvu

Protieróznegeorohože, siete a geobunky rieši iba povrchové spevnenie svahu. Preto nezvyšujú celkovú stabilitu svahu, ktorá musí byť - napr. u zosuvov svahov - vždy posúdená samostatne (bez ohľadu na typ protieróznej ochrany).

ukážky riešenia trvalej protieróznej ochrany

Obrázok trvalej protieróznej ochrany brehov potoka
Trvalá protierózna ochrana brehov potoka
Obrázok opravy vymletých brehov potoka po povodniach
Oprava vymletých brehov potoka po povodniach
Obrázok ochrany brehov nádrže geobunkami
Ochrana brehov nádrže geobunkami

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu