rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rozšírenie vozovky a spevnenie krajnice

V stavebnej praxi je v stiesnených pomeroch pomerne častým javom snaha rozšíriť korunu svahu a docieliť tak vyššiu kapacitu komunikácie. V minulosti sa rozšírenie riešilo prostým dosypaním koruny a jej zostrmením. U takto upravenej komunikácie je nutné počítať s nutnosťou častých opráv pri rozbiehaní krajnice.

Dnes je toto riešenie s ohľadom na snahu minimalizovať uzávierku na komunikáciách nedostatočné a je nutné budovať konštrukciu trvalého charakteru. Miesto napojenia novej vozovky na existujúcu konštrukciu vyžaduje zvýšenú pozornosť, pretože v tejto oblasti dochádza vplyvom postkonstrukčných deformácií k najčastejším poruchám, vzniku trhlín a deformácií.

Pri napájaní asfaltových (bitúmenových) vrstiev vozovky sa používajú výstužné kompozity. Pri napájaní konštrukčných vrstiev vozovky sa používajú stabilizačné geomreže brániace zatlačovaniu kameniva do mäkkého podložia - jedná sa o spevňovanie podložia.

Ak potrebujete rozšíriť alebo spevniť krajnicu, musíte použiť konštrukčné spevnenie koruny násypu brániace vytlačeniu zeminy do strany a to napr. Pomocou systému GeoWall Shoulder.

Výhody systému GeoWall Shoulder

  • kratší čas opravy krajnice = kratšia doba uzávierky

  • úprava geometrie svahu len v korune násypu bez nutnosti hlbšieho zásahu do konštrukcie celej komunikácie

  • možnosť použitia miestneho zásypového materiálu

  • účinná fixácia polohy zvodidla alebo zábradlia

Popis systému GeoWall Shoulder a jeho varianty

Systém GeoWall Shoulder je vytvorený kombináciou navzájom prepojených kotviacich oceľových panelov, dištančných spôn (oboje s protikoróznou ochranou s trvanlivosťou podľa zvolenej varianty až 90 rokov) tvoriaci lícový kôš a výplne (zásypu) koša.

V prípade typu líca systému možno vybrať z variantov:

  • kamenný svah, kedy je do lícového koša vyskladané / nasypané kamenivo a výsledok pripomína vzhľadom gabiónové koše

V prípade tuhosti konštrukcie možno vybrať z variantov:

  • uzavretá konštrukcia je vďaka vyššej tuhosti vhodnejšia pre vytvorenie deformačnej zóny pri náraze vozidla na zvodidlo

Geometrie konštrukcie

Jednotlivé lícové koše majú skladobnú dĺžku 2 ma je teda možné vytvárať konkávne (vyduté) a konvexné (vypuklé) smerové oblúky podľa požiadavky projektu alebo existujúcej komunikácie. Ak niveleta komunikácie stúpa alebo klesá, tak je možné vykonať úpravu založenia tak, aby základová škára koša bola rovnobežná s pozdĺžnym sklonom nivelety.

UKÁŽKY RIEŠENIE ROZŠÍRENIE vozovky a spevnené krajnice

Obrázok rozšírenie a spevnenie vozovky v intraviláne
Rozšírenie a spevnenie vozovky v intraviláne
Obrázok rozšírenie a spevnenie vozovky v extraviláne
Rozšírenie a spevnenie vozovky v extraviláne

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu