rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Opravy škár asfaltových vozoviek

Vznik škár a trhlín je spolu s vyjazdením koľají najčastejším problémom, ktorý cestári riešia v súvislosti s údržbou a opravami asfaltových vozoviek. Okrem zálievkových hmôt na báze polymérmi modifikovaného asfaltu možno dosiahnuť predĺženie životnosti vozovky opravou za pomocou vystuženie geomrežami alebo kompozity.

Tieto materiály znižujú ťahové napätia v asfaltovom kryte, čím zvyšujú jeho odolnosť proti vzniku teplotných aj odrazených trhlín. Nevyhnutnou podmienkou ich inštalácie je odfrézovanie a položenie novej obrusnej vrstvy za použitia spojovacieho postreku tvoreného katiónaktívnou emulziou.

Vystuženie asfaltu prináša:

  • zvýšenie životnosti asfaltového krytu

  • predĺženie intervalu opráv

  • zníženie nákladov na údržbu vozovky

Vlastnosti výstuh do asfaltov

Výrobky pre vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek sa vyrábajú z niekoľkých druhov surovín, ktoré predurčujú ich správanie v konštrukcii a teda významne ovplyvňujú aj vhodnosť ich použitia. Najbežnejšími surovinami sú oceľ, sklo, polyester a polypropylén.

Výrobky z týchto surovín sa líšia najmä svojimi mechanickými vlastnosťami, z ktorých pre vystužovanie vozoviek je najdôležitejšia schopnosť preniesť čo najvyššie zaťaženie pri čo najnižšej

deformácii a čo najnižšej cene. Grafické porovnanie je uvedené nasledujúcej schéme:

 Materiály pre vystužovanie asfaltov

Druhy trhlín v asfaltových vozovkách

Trhliny v asfaltových vozovkách sa môžu deliť podľa rôznych kritérií (široké, úzke, hlboké, šikmé, kolmé, rozvetvené atď.). Pre voľbu vhodného spôsobu ochrany pred ich šírením pomocou vloženia výstuhy je ale podstatné miesto vzniku a smer šírenia trhliny. Z tohto dôvodu rozlišujeme trhliny na:

  • trhliny teplotné (mrazové)
  • trhliny odrazené (reflexní)
  • trhliny na pracovných škárach

Redukcia teplotných trhlín

Ako je z označenia zrejmé, teplotné trhliny vznikajú v asfaltovom kryte vplyvom pôsobenia teploty na asfaltové súvrstvia. Rozdielne teploty v letnom a zimnom období spôsobujú zmeny hodnôt ťahových napätí. V letnom období, kedy asfaltové súvrstvia dosahujú vyšších teplôt, sú ťahové napätie nižšie ako v období zimnom. Vlastné napätie ovplyvňuje aj zmena poddajnosti asfaltového spojiva.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim vznik teplotných trhlín je rozdielna teplota na hornom a spodnom povrchu asfaltového súvrstvia. Zatiaľ čo spodný povrch si udržiava relatívne stálu teplotu zodpovedajúcu ročnej dobe, horný povrch svoju teplotu mení v závislosti na okamžitom kolísaní teploty vzduchu a intenzite slnečného žiarenia.

Z tohto dôvodu väčšinou teplotné trhliny vznikajú na hornom povrchu asfaltovej vrstvy a postupne sa rozširujú smerom dole. Vystužovanie, ktoré vznik týchto trhlín obmedzuje, sa potom logicky vykonáva čo najbližšie k povrchu, najčastejšie pod obrusnou vrstvou.

 Oprava škár asfaltových vozoviek

Redukcia odrazených trhlín


Odrazené trhliny (nazývané aj reflexné) v asfaltovom kryte vznikajú ako reakcia na nehomogénny podklad. Najčastejšie sa objavujú na podkladoch tvorených starov betónovú alebo panelovou vozovkou, ďalej na cementových stabilizáciách alebo v miestach podpovrchových objektov.

Príčinou vzniku odrazenej trhliny je najčastejšie teplotné chovanie nehomogénneho podkladu a prenos koncentrovaných napätí do asfaltového betónu v mieste nehomogenity.

Odrazené trhliny z tohto dôvodu vznikajú pri spodnom povrchu asfaltovej vrstvy a postupne sa rozširujú smerom k povrchu vozovky. Vystužovanie, ktoré vznik týchto trhlín obmedzuje, sa uskutočňuje v čo najnižšej polohe, väčšinou pod ložnou vrstvou.

 Oprava reflexné trhliny

Odstránenie trhlín na pracovných škárach


Ďalším typom trhlín sú trhliny vznikajúce v asfaltovom kryte pri jeho rozširovaní ako dôsledok nerovnakých vlastností starého a nového asfaltového betónu.

Tu trhlina vzniká v závislosti na konštrukčnom riešení napojenia a mieste jej vzniku a smer rozširovania nemožno spoľahlivo predikovať. Vystužovanie sa teda lokálne vykonáva vo viacerých škárach medzi jednotlivými vrstvami.


 Oprava pracovných škár

Druhy výstuh asfaltových vozoviek

Prostá mriežka alebo mriežka s lepidlomMřížka do asfaltu
Kompozit s inštalačnou geotextíliou (<130g/m2)Tencate PGM-E
SAMI kompozit s inštalačnou geotextíliou (>130g/m2)

Tensar Glasstex
Tencate PGM-G
Tensar AR-G

ukážky riešenia opravy škár asfaltových vozoviek

Obrázok celoplošnej ochrany pred trhlinami v Brne
Celoplošná ochrana pred trhlinami v Brne
Obrázok lokálneho vystuženie asfaltového krytu v Prahe
Lokálne vystuženie asfaltového krytu v Prahe

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu