rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Zvýšenie únosnosti podložia

Pre zlepšenie vlastností neúnosného podložia sa zvyčajne používa spevňovanie lomovým kameňom alebo chemická stabilizácia. V poslednej dobe sa ako ďalší spôsob spevnenia konštrukčných vrstiev stále častejšie používajú geomreže, ktoré v kombinácii so zeminou vytvárajú mechanicky stabilizovanú vrstvu. V princípe ide o využitie zaklinenie zrnitého zásypu do štruktúry geomreže. 

Použitie stabilizovaných podkladových vrstiev je veľmi široké. Používa sa pri výstavbe železníc, ciest, parkovísk a odstavných plôch, pri výstavbe dočasných komunikácií a v poslednej dobe aj pri zakladaní nových výrobných, skladových alebo predajných hál na základových doskách na neúnosných podložiach.

VÝHODY MECHANICKEJ STABILIZÁCIE POMOCOU GEOMREŽÍ

  • úspora hrúbky zrnitej vrstvy až o 40% bez zníženia únosnosti 
  • redukcia nebezpečenstva vytvárania lokálnych porúch 
  • obmedzenia nerovnomerného sadania 
  • predĺženie životnosti konštrukcie 
  • technológia nezávislá na počasí

NAJPRV SME SPEVŇOVALI GEOTEXTÍLIAMI

Ako prvé sa z geosyntetiky pre zvyšovanie únosnosti podložia používali geotextílie. Geotextílie sa však vzhľadom k svojej štruktúre musia spoliehať len na povrchové trenie a to je nedostatočné na zabezpečenie laterálneho zadržania častíc výplne pod pôsobiacim zaťažením.

Spevňovanie geotextíliami

Geotextília tak pôsobí pod spevnenými plochami iba ako určitá ťahová membrána. Ak chceme zmobilizovať akýmkoľvek spôsobom jej pevnosť a preniesť tak silu do výstuhy, musí dôjsť k jej zvislej deformácii. To ale spôsobí vytvorenie koľají na povrchu vrstvy v poriadku jednotiek až desiatok centimetrov v závislosti na mäkkosti podložia. A tieto deformácie nie sú pri pozemných a inžinierskych stavieb prípustné.

DNES POUŽÍVÁME ÚČINNEJŠIE GEOMREŽE

Geomreže sú výstužné geosyntetiká s otvorenou štruktúrou - majú štvorcové alebo trojuholníkové otvory. Zrnitý materiál navŕšený a zhutňovaný nad touto geomrežou preniká cez jej otvory a vytvára tak efekt vzájomného "zazubenia" medzi časticami zeminy a geomrežou. Toto zazubenie medzi geomrežou a zrnitým zásypom zabraňuje laterálnym posunom častíc na báze podkladovej vrstvy. Pomocou tohto mechanizmu prenáša geomreža horizontálne šmykové sily a tým zvyšuje únosnosť mäkkého podložia.

Spevnenie podložia geomrežou

U geosyntetík využívajúcich mechanizmus zazubenia už v novej terminológii hovoríme o výstužnej ale o stabilizačnej funkcii.

Stabilizačná funkcia geomreže

 Skúšaním návrhových parametrov rôznych typov stabilizačných geomreží pomocou celej rady testovania a výskumov vykonávaných renomovanými zahraničnými laboratóriami, následne bolo možné určiť ich kľúčové vlastnosti ovplyvňujúce stabilizačnú funkciu. Týmito kľúčovými vlastnosťami sú priečny profil rebra (tvar, veľkosť), tuhosť rebra, účinnosť spoja, veľkosť oka v nadväznosti na frakcii použitého zrnitého materiálu a najmä rovinná tuhosť nie však ťahová pevnosť, ako sa mnohokrát chybne uvádza.

Stabilizačná funkcia geomreže

VÝROBKY VYUŽÍVANÉ PRE STABILIZÁCIU PODKLADOVÝCH VRSTIEV

Monolitická geomreža
 so štvorcovým otvorom
Monolitická dvouosá geomříž
Tkaná geomreža
so štvorcovým otvorom
Tkaná polyesterová geomříž

UKÁŽKY ZVÝŠENIE únosnosti podložia

Obrázok zvýšenie únosnosti koľajového lôžka
Zvýšenie únosnosti koľajového lôžka
Obrázok spevnenie podkladových vrstiev na námestí v Olomouci
Spevnenie podkladových vrstiev na námestí v Olomouci
Obrázok stabilizácie podkladových vrstiev v Přibyslavi
Stabilizácia podkladových vrstiev v Přibyslavi

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu