rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Založenie násypu

Pokiaľ má byť návrh riešenia založenie cestného alebo železničného násypu spoľahlivý, rýchly a lacný, ide o pomerne komplikovanú záležitosť. Z pohľadu projektanta je často jediným spoľahlivým riešením výmena nekvalitných zemín za vhodný zásypový materiál. Toto riešenie je však veľmi náročné predovšetkým na rýchlosť výstavby a celkový objem zemných prác, s ktorými súvisí aj zaťaženie príjazdových komunikácií a exhaláty. 

Cena takéhoto riešenia je tiež spravidla vysoká a pre mnoho investorov ekonomicky neprijateľná. Ani iné konvenčné technológie špeciálneho zakladania stavieb väčšinou nie sú akceptované. Postupom času preto tradičné prístupy k navrhovaniu nahradili riešenia za pomoci geosyntetík.

Zeminová DoSKA

Pojmom zeminová doska sa nazýva konštrukcia zložená z jednej alebo viacerých vrstiev výstužných geosyntetík - najčastejšie geomrežou alebo geotextíliou - a dobre zrnenej štrkovej vrstvy. Vzájomným spolupôsobením medzi geomrežami a zrnami zásypu fungujúcim na báze zazubenia zŕn zásypu do otvorov geomreže vzniká roznášaci vankúš, ktorý tvorí sanačnú kvazihomogénnu zeminovú dosku - zeminovú dosku. 

Zeminová doska sa používa na problematických podložiach, kedy svojimi mechanickými vlastnosťami vyrovnáva sadania násypu, pričom ale neredukuje jeho absolútnu veľkosť. Pretože dobre mikrogranulovaný zásyp tvoriaci zeminovú dosku má zvyčajne výbornú priepustnosť, slúži zeminová doska zároveň ako plošný drén, ktorý zabezpečuje odvodnenie priestoru pod násypom a zlepšuje tak vlastnosti pôvodnej základovej pôdy. Pre dlhodobé zaistenie hydraulických vlastností sa zeminová doska v prípade použitia výstužných geomreží obaľuje po svojom obvode do separačnej a filtračnej geotextílie.

Štrkový vankúš

TROJROZMERNÁ zeminová doska

Pre veľmi mäkké podložia nemožno jednoduchú zeminovú desku použiť. V prípadoch nepríliš hlbokých mäkkých zemín je možné voliť robustnejšie riešenie z trojrozmernej vystuženej základovej konštrukcie, zložené z výstužných geomreží orientovaných do niekoľkých rovín - trojrozmerné zeminové dosky. Geomreže po svojom vzájomnom spojení vytvárajú systém buniek, ktorý po vyplnení dobre zrneným štrkom dá vzniknúť polotuhej zeminovej deske s unikátnymi vlastnosťami. Správanie trojrozmernej zeminovej desky umožňuje založenie násypu na veľmi neúnosných podložiach bez rizika jeho porušeniu počas konsolidácie.

Zeminová doska

Trojrozmerná zeminová doska zaisťuje takmer rovnomerné sadanie násypu, a vďaka tvaru poklesovej kotliny redukuje aj jeho absolútnu veľkosť. Princíp návrhu trojrozmernej zeminovej dosky vychádza z analógie medzi správaním zemín a stláčaním kovov medzi dvoma tuhými platňami. V plytkom mäkkom podloží sa vplyvom rastúceho zaťaženia vznikajúceho sypaním násypu pohybujú polia napätia spôsobujúce plastifikáciu podložia smerom k stredu zeminovej dosky a úlohou výpočtu je stanoviť dimenziu zeminovej desky takým spôsobom, aby nedošlo k spojeniu splastizovaných oblastí.

Šmykové plochy

ROZNÁŠACIA PLATFORMA

Táto základová konštrukcia, ktorá kombinuje zeminovú dosku a hlbinné základy (pilóty), sa často označuje LTP (z anglického termínu Load Transfer Platform). Používa sa na veľmi neúnosných až močaristých pôdach s dostupnou hĺbkou únosného podkladu vtedy, ak sa požaduje zabezpečenie minimálneho (nulového) sadania.

Kombinácia geodosky a hlbinných zakladov

Pri tomto spôsobe založenia cestného alebo železničného násypu je nutné samostatne dimenzovať pilóty na prenesenie celej váhy násypového telesa. Vlastná zeminová doska sa navrhuje tak, aby bola schopná zabezpečiť prenos zaťaženia násypu do pilót. Návrhový postup zeminovej dosky je založený na výpočte reťazovky, v prípade použitia geomreže doplnený o klenbový účinok vznikajúci zazubením. 
Návrh zeminovej dosky pre roznášaciu platformu LTP obsahuje aj posúdenie creepového správania použitých geosyntetík.

UKÁŽKY RIEŠENIE ZALOŽENIE násypu

Obrázok násypu s použitím geobunkové štruktúry
Násyp s použitím geobunkové štruktúry
Obrázok sendvičového násypu v Lánoch
Sendvičový násyp v Lánoch
Obráok havárie železničného násypu u Holubic
Havárie železničného násypu u Holubic

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu