rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Separácia zemín

Separáciou zemín je všeobecne myslené oddelenie dvoch vrstiev zemín rozdielnych vlastností. Jedná sa o najčastejšie funkciu, pre ktorú sú geosyntetické materiály používané. Štandardne sa oddelenie zemín používajú tkané či netkané geotextílie, ale pri požiadavke na výrobok zaisťujúci viac funkcií v konštrukcii možno zeminy oddeliť napr. Aj niektorými geomrežami alebo fóliami. 

VÝHODY SEPARÁCIE ZEMÍN 

  • dlhšia životnosť konštrukcie (oddelené vrstvy dlhšie plnia svoju funkciu - napr. Odvedenie vody u drenáží)
  •  jednoduché a lacné riešenie

GEOTEXTÍLIE PRE SEPARÁCIU ZEMÍN

So separáciou zemín sa bežne stretávame aj pri jednoduchých aplikáciách v bežnom živote, napríklad pri oddelení piesku od zeminy v pieskoviskách. Základný princíp je vždy rovnaký, neželáme si premiešanie jednej vrstvy s vrstvou druhou. Premiešaním by došlo k znehodnoteniu vrstvy, od ktorej očakávame určitú funkciu.

Separačná geotextília

Z hľadiska separačných (popr. filtračných) vlastností sa používajú predovšetkým výrobky vyrábané technológiou tkania (tkané geotextílie) alebo vpichovania (netkané geotextílie). 

Základná výrobná surovina, technológia výroby a vlastný výrobný proces dávajú geotextiliám celú radu individuálnych vlastností, ktoré sú rôzne významné pre základné funkcie, ktoré geotextília v konštrukciách plní. 

Z tohto dôvodu je nevyhnutné dôkladne definovať všetky okrajové podmienky a požiadavky, ktoré musia byť v konštrukcii dodržané tak, aby daný typ geotextílie plnil svoju funkciu po celú deklarovanú životnosť konštrukcie a nebola tým ovplyvnená jej spoľahlivosť a bezpečnosť.

VPLYV VLASTNOSTÍ GEOTEXTÍLIÍ PRE SEPARÁCIU ZEMÍN

Geotextília sa štandardne vyrába z polypropylénu alebo polyesteru. O vhodnosti použitia rozhoduje agresivita prostredia, kam je vkladaná. Ak geotextíliu pokladáme do prostredia s vyšším pH, napr. na vápennú stabilizáciu, je nutné voliť geotextíliu z polypropylénu, ktorá nie je náchylná na hydrolýzu. 

Medzi základné mechanické vlastnosti geotextílií patrí pevnosť v ťahu, pretiahnutie pri maximálnom zaťažení (ťažnosť) a odolnosť proti pretrhnutiu (skúška CBR). Tu je smerodajná predovšetkým odolnosť proti pretrhnutiu, ktorá nám predurčuje typ zásypového materiálu, ktorým je možné na geotextíliu zasypať, aby nedošlo k jej poškodeniu resp. k narušeniu jej separačnej funkcie. Základná hydraulická vlastnosť geotextílie je priepustnosť vody kolmo k rovine výrobku, kedy geotextília musí byť schopná umožniť bezpečný priechod vody zeminovým súvrstvím.

Netkaná a tkaná geotextília

Tkané geotextílie všeobecne dosahujú pri rovnakej plošnej hmotnosti lepších technických vlastností ako geotextílie netkané. Napr. pri požiadavke na dosiahnutie potrebnej odolnosti proti pretrhnutiu je potom nutné pri netkaných geotextíliách navrhnúť hrubšiu geotextíliu, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje cenu konštrukcie. Len u priepustnosti platí, že pre nižšiu plošnú hmotnosť dosahujú netkané geotextílie výrazne vyššiu priepustnosť kolmo k rovine geosyntetika než geotextílie tkané. 

S narastajúcou plošnou hmotnosťou netkaných geotextílií a s ňou súvisiaca narastajúca hrúbka spôsobuje spravidla zníženie schopnosti prepúšťať vodu, až sa od určitej hodnoty plošnej hmotnosti stávajú priepustnejšie geotextílie tkané. Súčasne je vždy nutné zvážiť náchylnosť geotextílie ku kolmatácii, ktorá je pri netkaných geotextíliách výrazne vyššia ako u výrobkov tkaných.

PRÍKLADY SEPARAČNÝCH GEOTEXTÍLIÍ

Tkaná geotextíliaTkaná geotextilie
Netkaná geotextília 
z polyprolylénu
Netkaná geotextilie z polypropylenu
Netkaná geotextília
z recykovaného polyesteru
Netkaná geotextilie z polyesteruUKÁŽKY SEPARÁCIe ZEMÍN

Obrázok separácie pri zakladaní bytových domov
Separácia pri zakladaní bytových domov
Obrázok separácie pri stabilizácii komunikácie v Ledči nad Sázavou
Separácia pri stabilizácii komunikácie v Ledči nad Sázavou
Obrázok separácie pod miestnou komunikáciou v Letovicích
Separácia pod miestnou komunikáciou v Letovicích

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu