rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Rozšírenie alebo zakrytie skládky

Vývoj odpadového hospodárstva kladie veľký dôraz na využitie technicky vhodných a ekonomicky výhodných materiálov, ktoré zodpovedajú požiadavkám na ochranu životného prostredia. Geosyntetiká sa na skládkach používajú v dvoch hlavných situáciách. Prvý je rozšírenie existujúcich alebo novobudovaných skládok za účelom zvýšenia vlastnej kapacity. Druhou situáciou je utesnenie respektíve zakrytie skládky v rámci technickej alebo biologickej rekultivácie. 

Konvenčné systémy riešenia s využitím prírodných materiálov, ktorými sú najčastejšie ílovité zeminy, štrkovité a piesčité sypaniny, spája celý rad nevýhod od dostupnosti, dopravnej vzdialenosti až po problematickú inštaláciu, najmä na strmých svahoch. 

Geosyntetické výrobky majú naopak výhodu hlavne v úspore finančných nákladov a širšom využití. V rámci budovania, rozširovania a zakrývania skládok sa geosyntetiká používajú v niekoľkých oblastiach.

Drenážné geosyntetika


Riešený problémPoužívané geosyntetikum
Drenážne systémy pro povrchovou (zrážkovou) voduDrenážne geokompozity
Drenážne systémy pro podzemnú voduDrenážne geokompozity
Zberný systém bioplynovDrenážne geokompozity
Odvod kontaminovaných výluhovDrenážne geokompozity
TesnenieIzolační fólie, ílové geosyntetické izolácie
Spevňovanie svahovVýstužné geomreže
Protierózna ochranaGeorohože, geobunky
Stabilizácia podložiaStabilizačné geomreže


DRENÁŽNE SYSTÉMY PRE POVRCHOVÚ A PODZEMNÚ VODU

Drenážne geokompozity sa inštalujú medzi kryciu vrstvu zeminy a nepriepustnú vrstvu (íl, geomembrány atď.), kde vytvárajú rýchly a efektívny systém pre odvod zrážkovej vody: 

 • zamedzujú zhromažďovaniu a priesaku vody do skládky cez slabé alebo poškodené miesta v nepriepustnej vrstve 
 • znižujú hydrostatický tlak a zamedzujú nasýteniu krycej vrstvy zeminy 
 • znižujú hydraulický tlak na druhú nepriepustnú vrstvu 
 • odvádzajú priesaky nepriepustnou vrstvou 
 • detekujú priesaky

ZBERNÝ SYSTÉM BIOPLYNOV

Inštalácia vrstvy geokompozitu na rozhranie vyrovnávacej a nepriepustnej vrstvy umožňuje zachytávanie a odvod plynov z úložiska:

 • zabraňuje tvorbe dutín s bioplynmi 
 • znižuje tlak plynov na nepriepustnú vrstvu nadložia 
 • zberá a rýchlo odvádza plyny pre kontrolovateľné vypustenie do atmosféry, využitie v elektrárňach alebo v spaľovacích zariadeniach

ODVOD KONTAMINOVANÝCH VÝLUHOV

Inštalácia drenážneho geokompozitu na rozhranie vyrovnávacej a nepriepustnej vrstvy umožňuje zber a rýchly odvod roztokov vody a ďalších tekutých látok unikajúcich z odpadových materiálov a: 

 • zabraňuje zhromažďovaniu týchto výluhov vnútri úložisko 
 • odvádza tieto výluhy do miest, kde budú ekologicky spracované 
 • ich vysoká drenážna kapacita zabraňuje zahlteniu drenážnej vrstvy a odstraňuje tlak týchto výluhov na konštrukciu úložiska

SPEVŇOVANIE STRMÝCH SVAHOV SKLÁDOK

Pomocou výstužných geomreží je možné realizovať trvalé a dočasné sklony svahov skládok vo väčších sklonoch než je prirodzený stabilný sklon svahu bez výstužných prvkov a tým zvýšiť úložnú kapacitu skládky.

PROTIERÓZNA OCHRANA SVAHOV

Trvalé alebo dočasné protierózne georohože a siete zabraňujú povrchovej erózii svahov skládky pri prívalových dažďoch. Pomocou georohože je tiež zabezpečovaná povrchová stabilita uzatváracích vrstiev skládok.

UKÁŽKY RIEŠENIE ZAKRYTIE skládky

Obrázok zakrytie skládky vo Vyskytné u Jihlavy
Zakrytie skládky vo Vyskytné u Jihlavy
Obrázok rekultivácie skládky v Prahe
Rekultivácia skládky v Prahe 

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu