rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Skládky a odvodnenie

Voda patrí k najväčším nebezpečenstvám každej stavby. Jej odvedenie je preto prioritou každého projektanta aj staviteľa. Niektoré geosyntetické výrobky možno využívať na zhromažďovanie a odvod povrchových alebo priesakových vôd mimo oblasti stavieb. S odvodom vody sa často spája aj schopnosť nepriepustných geosyntetík izolovať vodu, prípadne iné tekuté látky zabrániť ich kontaktu s okolím tam, kde je to nežiaduce alebo neprípustné.

SkládkyOdvodnenie stavbyTrativody

So schopnosťou geosyntetických výrobkov odvádzať vodu alebo ju izolovať úzko súvisí problematika skládkovania. V súčasnej dobe sa dokončuje zakrytie skládok odpadov, ktoré boli vybudované v minulosti a je nutné ich začleniť do krajiny. Tu sú geosyntetiká dominantným materiálom, ktorý skládky chráni proti prieniku zrážkových vôd a ich prípadnej kontaminácii. Novo budované rozširovanie skládok už prebieha podľa súčasných prísnych noriem, ktoré geosyntetické výrobky využívajú hojne ako pre zakladanie skládok, tak aj pre ich uzavretie.

Správne odvodnenie stavby zabezpečuje už vo fáze realizácie minimalizáciu škôd často slúži v nezmenenej podobe po celú dobu životnosti konštrukcie. Dobre navrhnuté drenážne kompozity umožňujú lacné zabezpečenie aj takých funkcií odvodnenia, ktoré boli v minulosti značne technicky aj finančne náročné. Stále väčší význam tiež nadobúda úspora prírodných zdrojov, ktorú možno použitím geosyntetických výrobkov dosiahnuť.

Špecifickým druhom odvodnenie je pozdĺžna drenáž, ktorá sprevádza snáď každú komunikáciu, cestu alebo železničnú trať. V tejto oblasti, hoci ešte nie je dostatočne zakotvená vo všeobecne záväzných predpisoch, je možné dosiahnuť využitím geosyntetík výrazných úspor oproti doterajším systémom zavádzania.

UKÁŽKY RIEŠENIA SKLÁDOK A ODVODNENIA

Drenážní geokompozit
Rekultivácia skládky vo Výskytné u Jihlavy
Odvodnění báze násypu
Celoplošné odvodnenie násypu preložky cesty
Drenáž podél pozemní komunikace
Pozdĺžne odvodnenie komunikácie na Přerovsku

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík
  • Realizujeme konštrukcie z vystuženej zeminy

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu

Všetky práva vyhradené. Viac info