rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Odvodnenie stavby

Podzemná voda a povrchová zrážková voda je spoločne s jej hydraulickým prúdením nepriateľom pri stavebných prácach a jej prítomnosť často spôsobuje vážne problémy ovplyvňujúce stabilitu a bezpečnosť konštrukcií. Dodatočné náklady za vykonané opravy sú zbytočné a dá sa im vyhnúť použitím vhodného geosyntetického výrobku - najčastejšie drenážneho geokompozitu alebo drenážnej geotextílie. Tieto výrobky prinášajú oproti tradičným drenážnym systémom s využitím prírodných štrkovitých materiálov radu výhod. 

Medzi najčastejšie problémy spôsobené prítomnosťou vody v stavebných konštrukciách patria:

 • priesaky v konštrukciách podzemných stavieb
 • zvyšovanie hydrostatického tlaku
 • vyplavovanie materiálov z konštrukcie
 • tvorba o rozvoj trhlín v konštrukciách
 • nestabilita svahov

Drenážne geokompozity sú veľmi často súčasťou komplexného odvodňovacieho systému, kedy často v spolupráci s vodorovnými drenážami znižujú hydrostatický tlak a zamedzujú nasýteniu povrchových vrstiev konštrukcie vodou. 

Posúdenie drenážnej funkcie vyžaduje definovanie množstva vody, ktoré je konštrukcia schopná odviesť za jednotku času pre definovaný hydraulický gradient. Meranie prietokovej kapacity drenážnych geosyntetík sa vykonáva podľa ČSN EN ISO 12 958. 

Drenážne geokompozity prípadne drenážne geotextílie sú veľmi často súčasťou komplexného odvodňovacieho systému. Majú uplatnenie všade tam, kde je potreba odviesť čo najrýchlejšie vodu z konštrukcie. Z hľadiska drenážnej funkcie je podstatná drenážna kapacita výrobku, ktorá je popisovaná prietokovosťou v jeho rovine pri danom spáde a zaťažení. Vo väčšine prípadov hovoríme o tzv. Geokompozite, ktorý sa skladá z priepustného jadra a obalu (geotextílie, fólie). Preto je nutné zohľadniť pri jeho navrhovaní oba prvky.

TYPY DRENÁŽNYCH GEOKOMPOZITOV

Obaľujúca vrstva drenážnych geokompozitov je väčšinou tvorená z netkanej textílie s filtračnými schopnosťami, ktorá zamedzuje zaneseniu drénu a zabezpečuje jeho dlhodobú funkčnosť. Vždy je nutné u tejto geotextílie posúdiť filtračné kritériá tak, aby nedošlo k obmedzeniu filtračnej funkcie výrobku (kritérium priepustnosti, kritérium zadržania a zabránenia upchatia). V niektorých prípadoch ak to vyžadujú okrajové podmienky konštrukcie, je možné navrhnúť výrobok, kde je z jednej strany inštalovaná hydroizolačná fólia. V danom prípade plní výrobok okrem separačnej a drenážnej funkcie tiež funkciu izolačnú.

Drenážny geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliouDrenážní geokompozit jednostranně laminovaný geotextilií
Drenážny geokompozit obojstranne laminovaný geotextíliouDrenážní geokompozit oboustranně laminovaný geotextilií
Drenážny geokompozit laminovaný z jednej strany geotextíliou a z druhej strany hydroizolačnou fóliouDrenážní geokompozit s geotextilií a izolační fólií

Z pohľadu tuhosti drenážneho jadra sa používajú geokompozity s mäkkým jadrom, ktoré sú vhodné pre aplikácie typu športovísk či zelených striech. V týchto aplikáciách nie je na geokompozit aplikované takmer žiadne montážne ani prevádzkové zaťaženie a nedochádza tak k výraznému zatvoreniu drenážneho jadra spôsobujúc tým stratu schopnosti výrobku viesť vodu vo svojej rovine. Pri aplikácii či návrhu geokompozity s mäkkým jadrom je nutné zamedziť akémukoľvek zaťaženiu počas životnosti konštrukcie.

Drenážne geokompozity s tuhým jadrom sa vyznačujú vysokou mechanickou odolnosťou k poškodeniu a lepšie odolávajú zaťaženiu pri výstavbe a hlavne potom následnému dlhodobému pôsobeniu tlaku nadložných vrstiev. Sú preto predurčené na použitie do izolačného uzatváracieho či tesniaceho súvrstvia skládok odpadov, do konštrukčných vrstiev vozoviek, pod násypové telesá a pod.

VÝHODY POUŽITIA DRENÁŽNYCH GEOKOMPOZITOV: 

 • úspora finančných nákladov v porovnaní s konvenčnými metódami riešenia
 • výrazné zníženie spotreby prírodných materiálov 
 • zníženie nákladov na dovoz prírodných materiálov (ťažké materiály)
 • jednoduchá inštalácia a ľahká manipulácia v porovnaní so štrkovými systémami
 • odpadá nutnosť hutnenia materiálu zásypu
 • eliminácia rizika poškodenia konštrukčných materiálov vplyvom sypania štrkovitého materiálu
 • rýchlosť výstavby 
 • zníženie emisií CO2

UKÁŽKY ODVODNENIE STAVBY

Obrázok celoplošného odvodnenie násypu v Roztokách u Prahy
Celoplošné odvodnenie násypu v Roztokách u Prahy
Obrázok odvedenie vody spoza zárubného múru v Tatenicích
Odvedenie vody spoza zárubného múru v Tatenicích 
Obrázok plošné ochrany základovej dosky pred vodou
Plošná ochrana základovej dosky pred vodou

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu