rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Mostné opory a mostné krídla

Mostné opory patria k vôbec najnáročnejším konštrukciám, ktoré možno z vystuženej zeminy zhotoviť. Avšak okrem vlastnej konštrukcie opôr možno pomocou geomreží riešiť aj ďalšie problémy spojené so zakladaním mostov.
Veľmi častou požiadavkou je založenie mostnej konštrukcie na nevhodnom podloží alebo obmedzenie zemného tlaku na niektoré konštrukčné časti mosta. Snáď najčastejšou aplikáciou je potom výstavba mostných krídel z oporných systémov s lícom z panelov, betónových tvaroviek alebo gabiónov.

Zlepšenie základových pomerov mosta

Stále častejšie sa stretávame s problematikou zakladania mostných konštrukcií na nevhodných podložiach. Pri riešení problému pomocou vystuženej zeminy, výstužné geomreže preberajú vznikajúce vodorovné sily a spolu s ďalšími prvkami založenia redistribuujú rozloženie napätia na základovú škáru. Táto redistribúcia znižuje namáhanie základovej pôdy a obmedzuje tak hodnoty sadania mostnej konštrukcie.

Redukcia zemného tlaku na mosty

Ďalšie z možných uplatnení geomreží v mostnom staviteľstve spočíva v redukcii alebo odstránení zemného tlaku na zvislé konštrukčné časti mosta, teda najčastejšie betónové mostné opory. Geomreže obmedzujú alebo úplne zachytávajú pôsobenia aktívneho zemného tlaku a môžu tak významne znížiť dimenzie konštrukcie. Toho sa využíva najmä pri oporách, mostných krídlach alebo parapetných múroch.

Geomreže sú často používané v prechodových oblastiach mostov pre redukciu sadania. Tu je nutné konštatovať, že prosté vystuženie prechodovej oblasti nemôže hodnoty sadania prakticky ovplyvniť.

Výstavba mostných krídel

Snáď najčastejším riešením, kedy sú geomreže aktívnym prvkom niektorého konštrukčného systému je konštrukcia mostných krídiel. Spôsob navrhovania aj výstavby je prakticky totožný s výstavbou oporných múrov s prihliadnutím na niektoré špecifiká mostného staviteľstva. Geomreža v každom konštrukčnom systéme zaisťuje stabilitu a je pevne spojená s lícom, ktorý má ochrannú a estetickú funkciu.

Konštrukcia mostných opôr

Najnáročnejšia aplikácia vystuženej zeminy v mostnom staviteľstve je využitie geomreží pre konštrukcie mostných opôr, ktorých princíp je podobný ich aplikácii v konštrukcii mostných krídel. Oproti nim sú však na mostné opory kladené omnoho prísnejšie požiadavky, a to nielen z hľadiska únosnosti (I. medzný stav), ale najmä z hľadiska deformačného pretvárania konštrukcie vo zvislom aj vodorovnom smere po celú dobu životnosti mosta.

Výhody použitia geomreží v mostnom staviteľstve:

  • Bezpečnejšie založenie plošne zakladaných mostov
  • Zníženie dimenzií klasických betónových opier a ich nižšia cena
  • Rýchlejšia výstavba mostných krídel
  • Cenová úspora pri konštrukcii opôr a odstránenie rozdielneho sadnutia prechodových oblastí mosta

UKÁŽKY mostných opôr a krídel

Obrázok mostných krídel z drobných betónových tvarovek
Mostné krídla z drobných betónových tvarovek
Obrázek mostu z vystuženej zeminy v Kralovci
Most z vystuženej zeminy v Kralovci
Obrázek mostné opôra na D1
Mostná opôra na D1

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu