rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Sanácia zosuvu svahu na ceste II/237 v Novém Strašecí

V máji 2011 došlo po jarných dažďoch k opakovanému zosuvu svahu, ktorý čiastočne zavalil cestu pod ním a zároveň mohol ďalší zosuv ohroziť domy a miestnu komunikáciu na vrchole svahu.

Príčinami bola pestrá skladba hornín (striedanie ílovcov a pieskovcov) s ich nepriaznivými vlastnosťami a zrážková voda pritekajúca do svahu z nadzárezovej časti spolu so zvetrávaním a vplyvom mrazu. Reportáž ČT24 nájdete tu.

Podmienkou návrhu sanačných opatrení bola eliminácia faktorov, ktoré viedli k svahovým pohybom.

Z tohto dôvodu bola navrhnutá kombinácia technických opatrení, ktoré zahŕňajú:

  • úpravu povrchu terénu v zosuvnom území pomocou zazubenia do existujúceho terénu - zazubenie pomocou lavičiek
  • spevnenie novo budovaného svahu pomocou výstužných ťahových prvkov
  • zlepšenie geotechnických vlastností zemín pokryvných útvarov použitím priepustných štrkových materiálov (štrkodrva frakcia 0/63 mm oddelená od zásypu separačnou geotextíliou Geomatex TST)
  • dôsledné odvodnenie celého priestoru zosuvného územia
  • utesnenie koruny svahu izolačnou fóliou pre zabránenie dotácie zrážkovej vody do vlastného telesa násypu
  • prevedenie zvislých priepustných rebier na rube novo budovaného telesa, ktoré budú zvedené do pätovej drenáže zaústenej do existujúcej kanalizácie

Poloha stavby

Dodali sme

Statický výpočet konštrukcie, oporný systém z vystuženej zeminy so vzhľadom gabiónu, technická podpora stavby (zaškolenie pracovníkov stavby, vyžiadaná účasť na kontrolných dňoch), technické poradenstvo (kontrolný skúšobný plán, technologický postup prác), izolačné fólie a geotextílie

Realizácia

2011

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu