rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Absorpcia energie (W)

Práca vykonaná pri predlžovaní skúšobnej vzorky do stanoveného napätia v ťahu, alebo pretvorenie pri ťahovej skúške. Absorpcia energie je dôležitá pre výrobky, ktorých pevnosť v ťahu sa nevypočítava na základe hrúbky. Je daná integrálom (spodnou plochou) krivky napätia/pretvorenia v stanovenom bode a vyjadruje sa v kJ/m².