rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Revitalizácia bývalej pieskovne Praha Lysolaje

V Denkrovej pieskovni v Prahe Lysolajích prebiehala ťažba do päťdesiatych rokov 20. storočia. Od tej doby bol lom opustený, ťažobné steny sa vplyvom erózie stávali nestabilnými. Mestská časť Praha Lysolaje v rámci plánovanej revitalizácie potrebovala vyriešiť bezpečné zaistenie týchto svahov.

Stabilita svahov bola overená statickým výpočtom a boli navrhnuté také opatrenia, aby bola zaistená ich dlhodobá stabilita a bezpečnosť. Záujmové svahy sa nachádzajú na južnej, západnej a východnej strane bývalého lomu a ich výška sa pohybuje v rozmedzí 10 - 14 m nad úrovňou projektovanej plochy športoviska. Svahy boli podľa požiadaviek na základe projektu vymodelované do sklonov maximálne 45°, v pôdorysnom zakrivení danom architektonickým návrhom. Ako riešenie bola zvolená technológia obaľovaného čela z geomrežou Miragrid. Do násypov aj vystužených konštrukcií bola použitá miestna piesčitá zemina. Ako protierózna ochrana svahov bola použitá protierózna georohož Geomat K-P.
 

Poloha stavby

Dodali sme

Návrh riešenia, zaškolenie a technickú pomoc v priebehu výstavby, systém vystuženého strmého svahu, geomrežu Miragrid, protieróznu georohož Trinter a Geomat K-P vrátane kotevných prvkov Geopin Steel.
 

Realizácia

2018

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu