rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Příklady využití zemích kotev pro zajištění stability strmých svahů

Kotevní systém funguje na principu dynamicky hnaných zvratných zemních kotev a používá se ve většině typů zemin. Konkrétní příklady použití ve stavebnictví.

Zemní kotvy jako jednoduchá a efektivní celoročně použitelná technologie s minimálním dopadem na životní prostředí je použitelná pro širokou škálu průmyslových oblastí od stavebnictví, přes kotvení potrubí, rozvodů elektrického vedení, po kotvení zeleně, od vzrostlých stromů až po vedení podpěrných systémů ve vinicích.

Kotevní systém může být vyroben jako dočasný, s životností do 5 let, nebo jako trvalý, s životností až 120 let. Předpokládaná životnost systému je ovlivněna agresivitou zemního prostředí, ve kterém je systém umístěn.

Ukázky využití zemích kotev ve stavebnictví

Holly Lane, Erdington, Velká Británie

150 m dlouhý vodní tok, zčásti zarostlý a zčásti zatrubněný, protéká obytnou zástavbou na bývalém brownfieldu (dříve lom, cihelna a skládka) v Midlands. Zadáním bylo vytvořit příjemný „zelený“ prostor pro flóru a faunu. Řešení muselo zabránit možnému vniknutí kontaminantů do vodního toku.

Nejprve byly boční svahy koryta stabilizovány kombinací zvratných zemních kotev Platipus a geomříží pro rozložení zatížení. Aby se zabránilo pronikání kontaminantů z hlavního staveniště, byla plocha překryta nepropustnou geomembránou, nahoře i dole chráněnou geotextilií. Zelené povrchy byly podpořeny použitím 150 mm vysokých geobuněk, aby se udržela vrchní vrstva. Na ně byla položena protierozní georohož, aby se zabránilo erozi půdy, než se vegetace plně rozroste. Nakonec bylo dno koryta vyloženo říčním vymývaným štěrkem.

Zemní kotvy Holly Lane, Erdington, Velká Británie

Zemní kotvy Holly Lane, Erdington, Velká Británie     Zemní kotvy Holly Lane, Erdington, Velká Británie

Birmingham Health Innovation Campus, Velká Británie

Při stavbě zdravotnického areálu v Birminghamu bylo třeba maximálně využít všechny dostupné pozemky. Původní návrh počítal s rozšířením stávající přilehlé pilotové stěny, což nebylo výhodné kvůli nákladům a blízkosti železniční trati. Projekt byl složitý, protože svah se nacházel mezi železniční tratí a navrhovanou vysokonapěťovou rozvodnou. Jako bezpečnější a nákladově efektivnější řešení byl navržen alternativní návrh 60° strmý svah kotvený zemními kotvami. U paty svahu byly také instalovány drenáže snižující pórový tlak vody.

Zemní kotvy Birmingham Health Innovation Campus, Velká Británie     Zemní kotvy Birmingham Health Innovation Campus, Velká Británie

Zemní kotvy Birmingham Health Innovation Campus, Velká Británie

Markshall Farm Road Cutting, Norfolk, Velká Británie

U zářezových svahů docházelo k postupnému pohybu a veškeré sanační práce musely být prováděny za provozu trati jen za pomoci lehkého ručního vybavení. Trvalým řešením bylo kotvení svahu. Pro zemní kotvy byl zvolen kosočtvercový rastr s roztečí 1,5 m ve svislém směru a 2 m ve vodorovném směru. Svah byl nejprve pokryt vyztuženou protierozní georohoží, která byla zajištěna v kotevním výkopu v koruně svahu. Poté byly zaraženy zemní kotvy. Díky kombinaci jednoduchosti systému a zručnosti pracovníků dosáhla realizační firma průměrné rychlosti instalace 80-ti kotev za den.

Zemní kotvy Markshall Farm Road Cutting, Norfolk, Velká Británie     Zemní kotvy Markshall Farm Road Cutting, Norfolk, Velká Británie

Dočasné výkopové práce v La Roche, Švýcarsko

Architektonický návrh nového domu vyžadoval 11 m hluboký výkop ve sklonu 65°, aby vznikl potřebný bezpečný pracovní prostor pro výstavbu. Shora dolů byly instalovány řady zemních kotev, které podpíraly každou novou úroveň výkopu, dokud nebylo dosaženo a zajištěno celé hloubky výkopu. Zemní kotvy o délce 9 m byly instalovány kolmo ke svahu, přičemž každá kotva byla testována na návrhové zatížení 60 kN. Povrch svahu zajišťuje protierozní georohož a dočasně i svařované sítě.

Zemní kotvy v La Roche, Švýcarsko     Zemní kotvy v La Roche, Švýcarsko

Přístup na mezinárodní letiště Mariscal Sucre, Ekvádor

Strmé zářezy podél nově vybudované příjezdové silnice na letiště vyžadovaly ochranu povrchu před hlubokou erozí a mělkým sesouváním povrchu. Na většině snadno přístupných ploch byly použity tradiční metody torkretování. Vysoké svahy působily tradičním metodám potíže, a tak byly využity zemní kotvy. 

Odříznuté svahy byly nejprve chráněny dvěma vrstvami protierozních materiálů. První zabraňovala sesouvání povrchové zeminy ze svahu. Druhá vrstva poskytovala pevnost tak, aby zvládla zatížení generované zemními kotvami. Toto řešení v roce 2014 odolalo zemětřesení o síle 5,1 stupně Richterovy stupnice, zatímco na jiných nechráněných plochách došlo k poruchám.

Zemní kotvy na mezinárodním letišti Mariscal Sucre, Ekvádor     Zemní kotvy na mezinárodním letišti Mariscal Sucre, Ekvádor

Potřebujete řešit podobnou situaci?

Kontaktujte naše technické oddělení na e-mailu technikageomat.eu nebo telefonu 548 218 901.

Potrebujete poradiť?

  • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
  • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
  • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
  • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu