rýchly kontakt: +420 548 217 047 | infogeomat.eu

Špeciálne geotechnické konštrukcie 2019 - Zásady návrhu protieróznej ochrany zemných svahov a zaistenie skalných svahov

07.02.2019, Bratislava / 12.02.2019, Košice / 13.02.2019, Žilina --- protierózna funkcia v zemných konštrukciách | riešenie stability skalných svahov | návrhové metodiky a postupy pri posudzovaní medzných stavov | normy a predpisy ...

Protierózna funkcia v zemných konštrukciách. Súčasné normy a predpisy zohľadňujúce návrh tohto typu konštrukcií. Princíp návrhu a posúdenie povrchovej ochrany zemných a skalných svahov (návrhové postupy, návrh a princíp kotviacich prvkov, návrhový softvér, vstupné a výstupné údaje výpočtov, špecifikácia jednotlivých prvkov v projektovej dokumentácii).

Seminár je zameraný na projektantov a geotechnikov

7. februára 2019 - Bratislava, Hotel Saffron, www.hotelsaffron.sk, 10-13 hod.
12. februára 2019 - Košice, hotel Centrum, www.hotel-centrum.sk, 10-13 hod.
13. februára 2019 - Žilina, hotel Holiday Inn, www.holidayinn-zilina.sk, 10-13 hod.

 

Program seminára:

Zásady navrhovania protieróznej ochrany na zemných svahoch

 • Spôsoby zaistenia povrchovej (protieróznej) ochrany zemných svahov
 • Protierózna funkcia geosyntetík v zemných konštrukciách
 • Princíp návrhu syntetických/prírodných/kombinovaných prvkov zaisťujúcich trvalú / dočasnú ochranu zemných svahov (zárezy, násypy)
 • Vstupné údaje pre návrh a posúdenie konštrukcie
 • Delenie konštrukcií z hľadiska spôsobu ochrany zemného svahu a inžinierskeho prístupu k návrhu
 • Súčasné normy a predpisy
 • Špecifikácia funkčného riešenia v projektovej dokumentácii

Zásady návrhu a posúdenia zaistenia skalných svahov

 • Návrhové postupy pri navrhovaní a realizácii povrchového, alebo hĺbkového zaistenia skalných svahov
 • Možnosti riešenia vhodného zaistenia skalného svahu z pohľadu bezpečnosti, spoľahlivosti, trvanlivosti a ekonomiky stavby, sanačné postupy
 • Zásady návrhu prvkov a komplexných riešení zaisťujúcich trvalú / dočasnú ochranu skalných (zárezových) svahov
 • Komplexné riešenie zaistenia skalných svahov (zaistenie celkovej aj lokálnej stability) – konštrukčné prvky, princíp fungovania
 • Vstupné údaje pre návrh a posúdenie: geológia, geometria, potrebná nosná kapacita
 • Návrh globálnej stability skalného svahu: dimenzie kotiev a zásady ich rozmiestnenia v ploche svahu
 • Návrh povrchového zaistenia skalného svahu: dimenzie prvkov
  (oceľové siete, stužujúce laná)

------------------------------------------------------

Organizačné informácie:

Pořadatel:
GEOMAT Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 45308012

Vložné:
25,- EUR bez DPH. Účastníci, ktorí navštívili niektorý zo seminárov usporiadaných spoločnosťou GEOMAT v roku 2018 získavajú 10% zľavu z vložného. Ďalšie informácie a zálohová faktúra za vložné bude zaslaná prihláseným účastníkom. Daňový doklad bude zaslaný v zákonnej lehote. V prípade potreby je možné za prihláseného účastníka vyslať náhradníka. Pri neúčasti sa vložné nevracia! V priebehu seminára dostanú účastníci občerstvenie.

Storno:
V prípade potreby je možné za prihláseného účastníka vyslať náhradníka (jeho meno oznámte na e-mail geomatgeomat.eu). Pri neúčasti sa vložné nevracia!

Zborník:
Zborník nie je vydávaný. V rámci semináru dostanú účastníci súhrn informácií z prednášok.

Prihlášky:
a) online (webový formulár)
b) písomne (prihláška na stiahnutie)

Kontakt:
Pre otázky využite e-mail geomatgeomat.eu nebo telefon +420 548 218 048.

 

Potrebujete poradiť?

 • Spracujeme koncepčné riešenia a štúdie
 • Vykonávame statické a stabilitné výpočty
 • Dodáme projektovú dokumentáciu vo všetkých stupňoch
 • Vykonávame dozory na stavbách z geosyntetík

Nebojte sa opýtať

zadarmo

+420 548 218 901
technikageomat.eu

Konzultácie v teréne

Nebojíme sa vyjsť do terénu a riešiť problém na mieste.

dopytovať konzultáciu